Prawo do odstąpienia od umowy

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY WG URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW:

Konsument, który zawarł umowę na odległość (np. kupił przez internet odzież lub sprzęt agd), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
Warto wiedzieć, że przedsiębiorca najpóźniej w chwili złożenia konsumentowi propozycji zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek poinformować nas o prawie do odstąpienia od umowy, a następnie potwierdzić tę informację na piśmie najpóźniej momencie rozpoczęcia spełnienia świadczenia ( art. 9 ust. 1 i 3 u.o.n.p.k.)..
Jeśli tego nie uczyni (konsument nie otrzyma pisemnego potwierdzenia takiej informacji), to termin na odstąpienie od umowy wydłuża się do trzech miesięcy od dnia wydania rzeczy lub zawarcia umowy (w przypadku umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi). Jeśli jednak przedsiębiorca po rozpoczęciu biegu ww. trzymiesięcznego terminu przekaże konsumentowi pisemną informację o prawie do odstąpienia od umowy, termin na złożenie przez konsumenta oświadczenia o rozwiązaniu umowy wynosi dziesięć dni od dnia otrzymania przez konsumenta takiej informacji (stanowi to art. 10 ust. 2 u.o.n.p.k.).
Odstąpienie od umowy nie może nastąpić w dowolny sposób. Należy złożyć wdziesięciodniowym terminie oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia do przedsiębiorcy. Najlepiej zrobić to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Zasady odstępowania od umowy zawartej na odległość znajdziemy w art. 7 i 10  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.). Z przepisów wynika, że nie wolno od konsumenta żądać tzw. odstępnego (zapłaty określonej sumy pieniędzy – np. potrącenia jakiejś kwoty z uiszczonej już ceny zakupionego towaru) za to, że korzysta on z prawa do odstąpienia od umowy.
Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar, a przedsiębiorca powinien niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy) zwrócić wpłacone pieniądze.